top of page

אפליה מגדרית והדרה

הסיעה תפעל להפסקת ולמניעת הדרת הנשים בעיר ולפעולות מעשיות למיגור התופעה:
 

  • רמת גן חופשית תתנגד ותאסור הדרת נשים והפרדה מגדרית בכל האירועים או המתחמים שממומנים מטעם העיריה או בחסות העיריה או במתחם ציבורי בעיר בו מתקיימת פעילות של גורם חיצוני.
     

  • רמת גן חופשית תפעל להטיל סנקציות על מסיתים להדרת נשים או העוסקים בהדרה, לרבות ביטול רישיונות עסק מעסקים שעוברים על החוק בהקשר זה. המבצעים השחתת רכוש בשל הצגת נשים יענשו בחומרה.
     

  • יוקמו מנגנונים עירוניים ייעודיים שיעסקו בקידום מעמד הנשים, באכיפה ובפיקוח.

bottom of page