top of page

אוכלוסייה

רמת גן התברכה באוכלוסייה מגוונת.  אנו מאמינים כי השוני שבמרקם האוכלוסייה מחייב  את העירייה למצוא פתרונות הולמים לדרישות השונות.
 

אנו סבורים כי ניתן לעשות יותר בכדי להקל על חיי התושבים ולכך נדרש מערך ייעודי של יחידות בעירייה שמטרתו תהיה לאתר צרכים מרכזיים בקרב האוכלוסיות השונות  ויקבעו יעדים לשיפור השירות העירוני לתושב.
 

אנו רואים את תושבי העיר רמת גן כמי שמצויים בלב העשייה ולשם כך אנו מעוניינים לקדם רעיונות עתידיים למען רווחת התושב. להלן מספר מטרות ראשוניות שהצבנו לעצמנו:
 

 • הרחבת פעילותו של המערך עירוני המסייע לתושב הקשיש– שיהיה אמון על מתן שירות בתחום תחזוקת הבית ואף צביעתו אחת לזמן, המערך יעניק שירותי היסעים ליעדים קבועים המתבקשים ע"י האוכלוסייה הוותיקה בעיר.  
   

 • המערך ידאג לחיזוק הקשר הבין-דורי בדרך של שיתוף פעולה בין תלמידי התיכונים בעיר לבין האוכלוסייה הקשישה, תפקידו של המערך יהיה לשלב באופן רחב יותר את הגמלאים בפעילות עירונית התנדבותית .
   

 •  אנו נציע להוזיל את מחירי הארנונה לסטודנטים תושבי העיר ככל הניתן על פי הוראות החוק הקיים ואם באמצעות מבחני הכנסה.
   

 • נמשיך לקדם ולעודד הרחבה של מערך המלגות העירוניות לסטודנטים ונפעל לרתום את החברות המסחריות להשתתף בקרן לתמיכה בסטודנטים.
   

 • ננהיג כרטיסי תושב שיקנו לבעליהם חבילת הטבות עירונית אמיתית,  ובהמשך יקודמו הסדרים עם בתי עסק להוזלת תעריפים לתושבי העיר.
   

 • רמת גן חופשית תמשיך במסורת של קשר ישיר עם תושבי העיר, חברי הסיעה יפרסמו את מספרי הטלפון האישיים שלהם ויקיימו דיאלוג שוטף עם תושבי העיר, נציגי השכונות וכל גורם רלוונטי אחר על מנת למצוא פתרונות לצרכים ולבעיות הצצים בשטח ושיתוף ציבור בהחלטות קרדינליות.
   

 • הגברת הנגישות בכל רחבי העיר תוך שמירה על כבודם והתחשבות מרבית בצורכי בעלי המוגבלויות והנכים.
   

 • נמשיך להבטיח הנגשה מרבית של כל המבנים והפעילויות במרחב הציבורי על מנת לאפשר לכולם את אותה הזכות לשירות הציבורי. 
   

 • קהילת הלהטב"ק חיזוק המרכז חברתי ותרבותי עבור הקהילה הגאה ברמת גן. נמשיך לנהל מאבקים עיקשים נגד כל פגיעה בקהילה החיה בעיר ונגד כל ניסיון לקדם תוכן מסית ופוגעני כלפי הקהילה.
   

 • נקים מערך פיקוח ושיטור קהילתי  למניעת מטרדים בזירה העירונית שאינם מטופלים במידה מספקת ע"י משטרת ישראל.

bottom of page